Gl. Himmelev Vandværk I/S  er stiftet 4.11 – 1907 og forsyner ca. 700 husstande.

General forsamling d. 19. marts

Der indkaldes til generalforsamling mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 i lokale 41 på Himmelev Skole Ollerupvej 5, 4000 Roskilde

Se dagsorden og bilag

Information december 2017
– Langvarig driftsforstyrrelse

Bestyrelsen igangsatte i foråret 2017 en nødvendig opgradering af vores iltningstårn.

Opgaven
I henhold til gældende lovgivning skal der være ventilation og overtryk i iltningstårnet. I forbindelse med udførsel af dette arbejde blev der konstateret hul på rør, som løber fra et filter igennem en reaktionsbeholder. I arbejdsperioden havde vi aftalt med Roskilde/FORS at købe vand fra dem via vores nødforsyningsnet.

Reparation
Ventilation og overtryk i iltningstårn blev etableret, og rør blev udskiftet frem til ventiler i rørgang. For at gennemføre udskiftningen af rør, var det nødvendigt at tømme reaktionsbeholderen, skifte filter og filtersand.

Starte vores egen vandforsyningen igen
De efterfølgende vandprøver af kimtal og coliformebakterier var over de tilladte grænseværdier. Vandværket har derfor i en periode, efter arbejdet på iltningstårnet var tilendebragt, bibeholdt vandforsyningen fra Roskilde/FORS ledningsnet, indtil vandkvaliteten igen var under de tilladte grænseværdier. Nødforsyningen varede fra ultimo maj til medio december. Det har desværre taget meget længere tid end beregnet, da vi først sent i forløbet fandt ud af, at det filterskyl, vi havde på, ikke var tilstrækkeligt og derfor ikke kunne rense det nye filter og filtersand ordentligt.

Økonomi
Detaljer angående de enkelte udgiftsposter vil selvfølgelig fremgå af kommende regnskab. Vi har endnu ikke overblik over alle udgifter, men det er i størrelsesorden kr. 500.000. Beløbet kan tages fra vandværkets formue og vil på den måde ikke påføre ekstra udgifter til os forbrugere.